Onderzoek project Benzies & Batchies

13-11-2017

Effectiviteitsonderzoek
Benzies & Batchies – Ik hou van mij

TNO en Movisie deden een groot effectiviteitsonderzoek met betrekking tot onze voorstelling Benzies & Batchies in combinatie met de training Ik hou van mij. Deze onderdelen draaien al jaren met veel succes op scholen en zijn ook opgenomen in de Intervisie Database Gezond en Actief Leven van het RIVM, en maakt het programma onderdeel uit van de Ondersteuning Gezonde School.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkómen en terugdringen

Kikid ontwikkelde Benzies & Batchies en Ik hou van mij om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en terug te dringen. Het is een interactief programma voor en door jongeren in het middelbaar onderwijs dat met name aandacht besteed aan seksualiteit, groepsdruk en muziek- en beeldcultuur.

Uit het onderzoek van TNO en MOVISIE is gebleken dat het lesprogramma een positieve invloed heeft op de opvattingen van jongeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De houding, normen en het vertrouwen in eigen kunnen van leerlingen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag is verbeterd.

Het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd op 25 verschillende scholen. De effecten onder de leerlingen van 14 scholen waar Benzies & Batchies plaatsvond zijn vergeleken met leerlingen van 11 scholen die het lesprogramma niet volgden. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen was 14 jaar oud en zij zaten met name op het VMBO. Het effect van Benzies & Batchies is op drie momenten geëvalueerd: een week voor opvoering van de theatervoorstelling, twee maanden nadat het gehele programma was afgerond en nog eens zes maanden later. Naast het afnemen van een vragenlijst, zijn voorstellingen en groepsdiscussies van Benzies & Batchies geobserveerd en zijn groepsgesprekken gevoerd met leerlingen. Ook is gekeken naar de opvattingen, vaardigheden en het zelfbeeld van de peer educators door middel van individuele interviews.

Resultaten van het onderzoek

  • Leerlingen geven het lesprogramma een heel dikke voldoende.
  • De theatervoorstelling beoordelen zij met een 7,8.
  • De weerbaarheidslessen krijgen een 7,6.
  • Nagenoeg alle leerlingen geven aan dat situaties uit de voorstelling overeenkomen met de werkelijkheid.
  • Ruim driekwart van de leerlingen geeft aan dat het taalgebruik van de acteurs aansluit bij dat van henzelf. Benzies & Batchies sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen en is voor hen herkenbaar en realistisch.
  • Slechts 7% vindt het lastig om tijdens de weerbaarheidslessen in de klas over seks en relaties te praten. Vooral leerlingen met een migrantenachtergrond lijken hier meer moeite mee te hebben.

Dit onderzoek vond plaats in samenwerking tussen TNO, MOVISIE en stichting Kikid.

Het onderzoek is mede tot stand gekomen met financiering van ZonMw en het ministerie van VWS.
Het had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de inzet van docenten en de bijdrage van leerlingen aan het onderzoek.
Meer informatie over het onderzoek: Annemarie van Hinsberg,a.vanhinsberg@movisie.nl en 030 789 2114.

Het handboek van dit lesprogramma is op te vragen bij stichting Kikid:

Janine de Ridder | janine@kikid.nl |tel. 0641 326 863 | www.kikid.nl.

Effecten op korte termijn

Er zijn direct nadat jongeren het lesprogramma volgden significante effecten gemeten op opvattingen ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De houding, norm en het vertrouwen in het eigen kunnen op het gebied van zelf grenzen aangeven is verbeterd. Ook hebben leerlingen de intentie om minder ongewenst seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertonen. (zie  figuur 1).

Figuur 1: Gemiddelde scores op intentie tot actief plegen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag – experimentele groep (exp)
versus controle groep (con)

Effecten op langere termijn

Ook op de langere termijn blijkt Benzies & Batchies effect te hebben op de norm van leerlingen om grenzen aan te geven ten opzichte van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is het vertrouwen van de leerlingen toegenomen in hun eigen kunnen om zelf geen seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Leerlingen die het lesprogramma volgden, hebben op de langere termijn een positievere houding ten aanzien van de manier waarop ze omgaan met hun eigen wensen en verlangens op het gebied van relaties en seksualiteit (zie figuur 2). Opvallend is dat er geen effecten zijn gevonden op het zelfbeeld en assertiviteit van leerlingen, terwijl hier in het lesprogramma wel aandacht aan wordt besteed.

Figuur 2: Gemiddelde score op positieve houding t.a.v.
seksualiteit en relaties – experimentele groep (exp)
versus controle groep (con).